ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το πρόγραμμα ESIPP στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση ενός προγράμματος εκπαίδευσης προς τους γονείς παιδιών με αυτισμό που ζουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο έχουν δημιουργήσει και δοκιμάσει μια σειρά ενοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της κατανόησης του αυτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη μιας σειράς στρατηγικών που να μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των πολλών αναγκών των παιδιών με αυτισμό καθώς και των οικογενειών τους. Στο περιεχόμενο της κάθε ενότητας παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες και βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές αναγνωρίζονται από επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα του αυτισμού. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η συμμετοχή στις ενότητες θα αναπτύξει τη γονεϊκή αυτοπεποίθηση και θα τους βοηθήσει στην εφαρμογή στρατηγικών αυτοβοήθειας, διευκολύνοντάς τους έτσι με τις μεγάλες απαιτήσεις της φροντίδας των παιδιών με αυτισμό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων, με τίτλο ‘Θετικές προσεγγίσεις για τον αυτισμό’ αποτελείται από έξι ενότητες. Η κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις των γονέων, αντλώντας πληροφορίες από προηγούμενες ενότητες, καθώς επίσης και από την περεταίρω επέκτασή τους. Το περιεχόμενο των ενοτήτων στοχεύει στην προώθηση της χρήσης θετικών στρατηγικών και στηρίζεται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: εισαγωγή στο φάσμα του αυτισμού, διαχείριση συμπεριφοράς, χρήση οπτικής δόμησης, αισθητηριακά ζητήματα, επικοινωνιακές προκλήσεις και οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν και τρείς μη κεντρικές ενότητες για την ικανοποίηση του αιτήματος για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα της εφηβείας, του ύπνου και του φαγητού. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανατροφοδότηση από τους γονείς που συμμετείχαν στην πρώτη σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης.

Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω ενότητες δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις των γονέων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν μάθει σε προηγούμενες ενότητες και επεκτείνοντας τις περαιτέρω. Το περιεχόμενο των ενοτήτων προωθεί τη χρήση θετικών στρατηγικών και βασίζεται στα ακόλουθα θέματα: εισαγωγή στις συνθήκες του φάσματος του αυτισμού, συμπεριφορά, χρήση οπτικής δόμησης, αισθητηριακά ζητήματα, προκλήσεις επικοινωνίας και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, προστέθηκαν τρεις μη βασικές ενότητες για την ικανοποίηση των αιτημάτων για πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα της εφηβείας, καθώς και σχετικά με τα προβλήματα ύπνου και φαγητού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ESIPP

ΕΝΌΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Ο στόχος της ενότητας είναι να δημιουργηθεί μια κοινή κατανόηση και γνώση σχετικά με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν το μοναδικό προφίλ των διαφορών, των δυνατοτήτων και των δυσκολίων του παιδιού τους. Οι δραστηριότητες αναδεικνύουν τις γνώσεις που ήδη οι γονείς ενδέχεται να κατέχουν σχετικά με τον αυτισμό, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για βαθύτερο αναστοχασμό σχετικά με τον αυτισμό και το παιδί τους.

ΕΝΌΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους γονείς να χρησιμοποιούν τις οπτικές μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού τους, έτσι ώστε να του αυξήσουν την κατανόηση και να του μειώσουν το στρες.

Να αναπτυχθεί η επίγνωση για τους διάφορους τύπους οπτικής δόμησης:

 • ΦΥΣΙΚΗ (ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ)
 • ΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΛΕΞΕΙΣ)

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να δουν μια ποικιλία οπτικών οδηγιών και προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια και κατάλληλα υποστηρικτικά υλικά που θα είναι χρήσιμα για το παιδί τους.

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

 • Ο προσδιορισμός των 7 αισθήσεων και το πώς η υπέρ- και η υπό-ευαισθησία μπορούν να παρουσιαστούν.
 • Η κατανόηση για το πώς οι αισθητηριακές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές.
 • Η εκμάθηση στρατηγικών και η ανάπτυξη εργαλείων «TOOLKITS» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αισθητηριακών ευαισθησιών.
 • Οι γονείς θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που αυξάνουν τις γνώσεις τους για τις αισθήσεις και το πώς τα παιδιά τους μπορούν να επηρεαστούν λόγω του αυτισμού.

Οι γονείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν το αισθητηριακό προφίλ του παιδιού τους και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μεθόδους που να βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερων αισθητηριακών αναγκών.

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

ΕΝΌΤΗΤΑ 4: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

 • Η διερεύνηση της ανάπτυξης και του σκοπού της επικοινωνίας.
 • Η κατανόηση του πώς ο αυτισμός μπορεί να επηρεάσει την εκφραστική και δεκτική επικοινωνία.
 • Η εκμάθηση στρατηγικών για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της επικοινωνίας.

Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν διάφορες μεθόδους επικοινωνίας για παιδιά χωρίς λόγο, όπως είναι οι ανταλλαγές εικόνων και η απλοποιημένη νοηματική γλώσσα.

ΕΝΌΤΗΤΑ 4: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΌΤΗΤΑ 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

 • Η κατανόηση για τις κοινωνικές διαφορές που συνδέονται με το φάσμα του αυτισμού.
 • Η κατανόηση για το πώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων παιγνιδιού ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση.
 • Η διερεύνηση πρακτικών στρατηγικών οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παιγνιδιού.

Οι γονείς θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν καθημερινά υλικά (όπως π.χ. καθρέφτες) και παιγνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών τους. Οι γονείς θα διδαχτούν και θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στον κόσμο των ενδιαφερόντων του παιδιού τους, αντί να προσπαθούν να εξαφανίσουν τις συμπεριφορές αυτές, παρέχοντας ευκαιρίες για γνήσια αλληλεπίδραση με το παιδί τους.

ΕΝΌΤΗΤΑ 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΝΌΤΗΤΑ 6: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενημερώσει για το πώς οι διαφορές μεταξύ ατόμων με αυτισμό μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου με αυτισμό, να διερευνήσει τα βαθύτερα αίτια αυτών των συμπεριφορών και να εντοπίσει πρακτικές στρατηγικές για την πρόληψη, τη διαχείριση και τη μείωση των προκλητικών συμπεριφορών. Η ενότητα αυτή συνδυάζει γνώση και κατανόηση η οποία αναπτύχθηκε σε προηγούμενες ενότητες για τον εντοπισμό των εν λόγω στρατηγικών (π.χ. οπτικές προτροπές).

ΕΝΌΤΗΤΑ 6: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονιών ESIPP Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Κάθε ενότητα παρατίθεται παρακάτω και περιγράφεται λεπτομερώς, με συγκεκριμένες σημειώσεις που βοηθούν τους εκπαιδευτές να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο της ενότητας. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν την εκπαίδευση σε σχέση με το τοπικό τους κοινό. Είναι σημαντικό να μοιράζονται παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτή. Αυτό βοηθά στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης και βοηθά τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι το υλικό δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά πρακτικό και χρήσιμο στον πραγματικό κόσμο. Το περιεχόμενο των συνεδριών πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει το ηλικιακό εύρος και τη γνωστική ικανότητα των γονέων/ φροντιστών των παιδιών.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονιών ESIPP Σημειώσεις για εκπαιδευτές

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα όπου οι γονείς να αισθάνονται άνετα, να μπορούν συναναστραφούν με άλλους γονείς και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Προτείνεται μια ποικιλία πρακτικών δραστηριοτήτων και βίντεο κλιπ που χρησιμοποιούνται σε κάθε ενότητα του προγράμματος για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτών.

Παρέχονται αυθεντικά παραδείγματα για την επισήμανση των όσων θεμάτων επιδιώκονται να αναδειχθούν.

Οι γονείς ενθαρρύνονται να σημειώσουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενότητας και οι οποίες θα απαντηθούν από τους εκπαιδευτές στο τέλος της κάθε ημερίδας.

ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί τρεις επιπλέον ενότητες σε απάντηση των αναγκών που προέκυψαν από την αρχική έρευνα αναγκών με γονείς.

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτυχθεί η συνειδητοποίηση όλων των αισθητηριακών, κοινωνικών και επικοινωνιακών ζητημάτων και των ζητημάτων ευελιξίας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία της διατροφής και των γευμάτων. Στη συνέχεια θα διερευνηθούν πρακτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να διερευνηθούν οι επιδράσεις του άγχους, των σωματικών διαφορών, της άσκησης και της διατροφής στις διαταραχές ύπνου. Υποστηρικτικές στρατηγικές, όπως αλλαγές στο χώρο του υπνοδωματίου, ρουτίνες πριν από τον ύπνο, αντιμετώπιση αιτιών άγχους και ανάπτυξη της χαλάρωσης, θα διερευνηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μπορέσουν οι γονείς να αντιμετωπίσουν της ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την έναρξη της εφηβείας στα παιδιά τους που έχουν αυτισμό. Αυτό περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως θέματα υγιεινής και σεξουαλικότητας.