Ενότητα 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

Ενότητα 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • Να προσδιορίσουν οι γονείς και να συζητήσουν τις 7 αισθήσεις και πώς μπορεί να παρουσιαστεί υπερευαισθησία και υποευαισθησία.
  • Να κατανοήσουν πώς οι αισθητηριακές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές.
  • Να μάθουν στρατηγικές και να αναπτύξουν “εργαλεία” για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αισθητηριακών ευαισθησιών.

Οι γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αυξάνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αισθήσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους μπορεί να επηρεαστούν λόγω του αυτισμού. Οι γονείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν το αισθητηριακό προφίλ του παιδιού τους και να μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερων αισθητηριακών αναγκών.

Recent Posts