ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ESIPP

Οι εταίροι του προγράμματος έχουν αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζεται σε μια σειρά από έξι ενότητες, με στόχο:

  • να υποστηρίξει τους γονείς για να κατανοήσουν τη φύση, την παρουσία και την εμπειρία του αυτισμού
  • να ενθαρρύνει τους γονείς να αναπτύξουν μια σειρά από στρατηγικές που μπορούν να υλοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μερικών από τις πολλές ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό και οι οικογένειές τους.

Το περιεχόμενο κάθε ενότητας παρουσιάζει την πιο πρόσφατη βέλτιστη πρακτική όπως αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες του αυτισμού και τους ειδικούς στον τομέα, καθώς επίσης περιλαμβάνει τις προοπτικές και τις μεμονωμένες αναφορές των ίδιων των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή στις ενότητες θα αναπτύξει την εμπιστοσύνη των γονέων, βοηθώντας τους να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές αυτοβοήθειας που θα συμβάλουν κάπως στη διευκόλυνση των μεγάλων απαιτήσεων που απαιτεί η φροντίδα παιδιών με αυτισμό.

Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις των γονέων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν μάθει σε προηγούμενες ενότητες και επεκτείνοντας τις περαιτέρω. Το περιεχόμενο των ενοτήτων προωθεί τη χρήση θετικών στρατηγικών και βασίζεται στα ακόλουθα θέματα: εισαγωγή στις συνθήκες του φάσματος του αυτισμού, συμπεριφορά, χρήση οπτικής δόμησης, αισθητηριακά ζητήματα, προκλήσεις επικοινωνίας και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, προστέθηκαν τρεις μη βασικές ενότητες για την ικανοποίηση των αιτημάτων για πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα της εφηβείας, καθώς και σχετικά με τα προβλήματα ύπνου και φαγητού.

Recent Posts