Модул 5: ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ КОН СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА

Модул 5: ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ КОН СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА

Целите за овој модул се:

  • Да се развие разбирање за социјалните разлики поврзани со аутистичниот спектар.
  • Да се разбере како развојот на вештините за игра ги поткрепува успешните социјални интеракции.
  • Да се истражат практичните стратегии кои го помагаат развојот на игра и социјалните вештини.

Родителите учат како да користат секојдневни материјали (како што се огледала), играчки и игри кои можат да се користат за да се поттикне социјалната интеракција кај нивните деца. Родителите се учат да се обидат и да влезат во светот на интересите на своето дете, наместо да се обидуваат да го поништат таквото однесување. Ова развива можности за вистинска интеракција со нивното дете.

Recent Posts