Модул 6: РАЗБИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Модул 6: РАЗБИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИКУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Целите за овој модул се:

  • Да се разгледа како аутизмот и карактеристичните разлики кои може да влијаат врз нивното однесување
  • Да се истражат основните причини зошто би можело да се појави предизвикувачко однесување
  • Да се идентификуваат практични стратегии за спречување, управување и намалување на предизвикувачкото однесување.

Оваа сесија ги спојува знаењата и разбирањето развиени во претходните сесии за да ги идентификува овие стратегии (на пример, визуелни инструкции).

Recent Posts