Module 1 (FYR of Macedonia): An introduction to Autism Spectrum Disorders (Пример)

МОДУЛ 1: ВОВЕД ВО АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ

Целта на оваа сесија е да се воспостават заеднички разбирања и знаења за Аутиситичниот спектар на нарушување и да им се помогне на родителите да го разберат уникатниот профил на разлики, јаки страни и слаби страни на нивните деца. Активностите го потенцираат веќе постоечкото знаење кои родителите го имаат за состојбата, и им овозможуваат на родителите да ги видат кои од карактеристиките на аутизмот се рефлектираат кај нивното дете но подетално образложени.

Recent Posts