Module 2 (FYR of Macedonia): Practical strategies to manage behaviour through visual structure (Пример)

МОДУЛ 2: ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ ОС ОДНЕСУВАЊЕТО ПРЕКУ ВИЗУЕЛНА СТРУКТУРА: Overview

Целта на овој модул е да им помогне на родителите на ги искористат силните страни кај нивните деца за учење преку визуелен пат и да се зголеми знаењето и разбирањето кај децата и да се намали стресот
Да се развие свесност за различните видови на визуелна структура

  • ФИЗИЧКА СРЕДИНА
  • РАСПОРЕДИ (ШТО ДА СЕ ПРАВИ И КОГА)
  • РАБОТНИ СИСТЕМИ (КАКО ДА СЕ НАПРАВИ, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЕДНА ЗАДАЧА ВО НЕКОЛКУ ВИЗУЕЛНИ ЧЕКОРИ)
  • ВИЗУЕЛНИ ПОМАГАЛА (ПРЕДМЕТИ, СЛИКИ, СЛИКИ И ЗБОРОВИ)

Родителите имаат можност да разгледаат различни видови на визуелни помагала и распореди, и се охрабруваат да направат слични, соодветни материјали за поддршка кои ќе им бидат корисни на нивното дете.

Recent Posts