Module 3 (FYR of Macedonia): Managing sensory sensitivities (Пример)

МОДУЛ 3: СПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНА СЕНЗИТИВНОСТ: Overview

Целите на овој модул се:

  • ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ СЕДУМТЕ СЕТИЛА И КАКО ХИПЕР И ХИПО СЕНЗИТИВНОСТА МОЖЕ ДА СЕ МАНИФЕСТИРА
  • ДА РАЗБЕРЕМЕ КАКО СЕНЗОРНИТЕ РАЗЛИКИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ ВРЗ ОДНЕСУВАЊЕТО
  • ДА НАУЧАТ НОВИ СТРАТЕГИИ И ДА РАЗВИЈАТ „АЛАТКИ“ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ИМПАКТОТ НА СЕНЗОРНАТА СЕНЗИТИВНОСТ

Родители учествуваат во активности преку кои го зголемуваат своето знаење за сетилата и како нивните деца може да бидат афектирани поради состојбата аутизам. Родителите се охрабруваат да да развијат сензорен профил за своето дете, и да бидат способни да користат методи со цел да можат да се фокусираат на тие специфични сензорни потреби

Recent Posts