Module 4 (FYR of Macedonia): Exploring communication and its impact on behaviour (Пример)

МОДУЛ 4: ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДНЕСУВАЊЕТО: Overview

Целите на оваа сесија се:

  • ДА СЕ ИСТРАЖИ РАЗВОЈОТ И ЦЕЛТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА.
  • ДА РАЗБЕРЕМЕ КАКО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ МОЖ ЕДА ВЛИЈАЕ ВРЗ ЕКСПРЕСИВНИОТ И РЕЦЕПТИВНИОТ ГОВОР.
  • ДА СЕ НАУЧАТ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДДРШКА НА КОМУНИКАЦИЈАТА И РАЗВОЈОТ НА КОМУНИКАЦИЈАТА.

Родителите ќе ја имаат можноста да вежбаат различни методи на комуникација за не – вербални деца како размена на слики и едноставен знаковен јазик.

Recent Posts