Module 5 (FYR of Macedonia): Postitive approaches to social development and interaction (Пример)

МОДУЛ 5: ПОЗИТИВНИ ПРИСТАПИ ЗА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ИНТЕРАКЦИЈА: Overview

Целите на оваа сесија се:

  • ДА СЕ РАЗВИЕ РАЗБИРАЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ РАЗЛИКИ ПОВРЗАНИ СО АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ.
  • ДА СЕ РАЗБЕРЕ КАКО РАЗВОЈОТ НА ИГРАТА ЈА ПОДОБРУВА УСПЕШНАТА СОЦИЈАЛНА ИТЕРАКЦИЈА.
  • ДА СЕ ИСТРАЖАТ ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ КОИ ПОМАГААТ ВО РАЗВОЈОТ НА ИГРАТА И СОЦИЈАЛНИТЕ ВЕШТИНИ.

Родителите учат како да ги корситат секојдневните материјали (како огледала), играчки и игри кои можат да бидат користени за да се поттикне и охрабри социјалната интеракција кај нивните деца. Родителите се учат како да се обидат да влезат во светот на интерес на нивните деца, наместо да ги супресираат тие однесувања. Ова ја развива можноста на вистинска интеракција со нивното дете.

Recent Posts