Module 6 (FYR of Macedonia): Understanding and managing challenging behaviour (Пример)

МОДУЛ 6: РАЗБИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИКУВАЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ: Overview

Целта на оваа сесија е да се дознае за разликите кај аутизмот кај една личност може да влијаат врз нивните однесувања, да се истражи главната причина зошто, и да се идентификуваат практични стратегии за да се спречи, менаџира и да се намали предизвикувачкото однесување. Во оваа сесија се собира знаењето и разбирањето развиено од претходните сесии и да се идентификуваат стратегиите (визуелни помагала).

Recent Posts